Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium gminy Jabłonna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium gminy Jabłonna

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 pkt 1, ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XII/73/2015 z dnia 29 października 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 sierpnia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.
Powrót