Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Gmina Jabłonna przystępuje do projektu pn. Partycypacja w planowaniu przestrzennym finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 25 gmin z terenu województwa lubelskiego. Projekt prowadzony jest w dwóch etapach. W ramach każdego z etapów można pozyskać granty w wysokości po ok. 45 000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w procesie opracowywania i aktualizacji dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W przypadku naszej gminy środki te będą wykorzystywane w związku z prowadzoną procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pozyskany grant  w całości będzie przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych. Dodatkowo w ramach omawianego projektu Gmina będzie miała możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego oraz z bezpłatnych szkoleń: ”Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, Praktyczne aspekty wdrażania konsultacji społecznych”.

Projekt prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.    

Powrót